چرا بمب اتم ؟ | Why a nuclear bomb

1

چرا بمب اتم ؟ | Why the atomic bomb

33335c54ff3e041d45358ac3c03045d1a5c6f0ae 3 - چرا بمب اتم ؟ | Why a nuclear bomb

چند سوال نیاز به پاسخ دارد و این پاسخ ها خروجی بالایی خواهد داشت .

انجمن ملی پرسش و پاسخ درنظر دارد با هدف جمع آوری نظر و درنهایت تایید عموم جوامع نسبت به پاسخ تایید شده وجود صلاح های کشتار دست جمعی در سراسر جهان را یک بحران بداند و کلید مرگ انسان های بیگناه را از دستان جانیان و دیکتاتور های جهان دور کند .

آیا وجود همچین صلاح خطرناکی دردستان کشورهایی که خود را متمدن میدادنند یک جرم بزرگ از نظر حقوق بشر نیست ؟

چه قانونی می‌تواند تایید کند که جان میلیون ها نفر می‌تواند با زدن یک کلیک نابود شود ؟

چرا قانون برای داشتن چنین صلاح خطرناکی توسط دارندگانش تصمیم گیری میشود ؟

چرا یک رهبر ، یک رئیس جمهور ، یک پادشاه و هر کس دیگری می‌تواند تصمیم شلیک و یا فعال سازی چنین صلاحی را داشته باشد ؟

چطور ممکن است جهانی زنده داشته باشیم با این سران نادان که دم از حقوق بشر میزنند و خود نه یک بمب اتم بلکه هزاران بمب آدم ساخته و در توسعه آن یا هم رقابت می‌کنند ؟

چرا کشوری که چنین صلاحی را بر سر انسان های بیگناه ژاپن استفاده کرده است خود را مطیع قوانین حقوق بشر میداند ؟

این سلاح به چه منظور تولید میشود وقتی استفاده از آن نقض حقوق بشر آست و شخصی که می‌تواند از آن استفاده کند حتما انسان نادان و احمقی است ؟ 

ما باید منتظر چه چیزی وقتی کلید انفجار در سراسر کره زمین یک بازی ساده شده است ؟

چه کشوری به دنبال صلح جهانی است ؟ کشوری که به دنبال صلح جهانی باشد نمیتواند دارای چنین صلاحی باشد !

کشوری که خود را در جریان رعایت حقوق بشر میداند نباید دارای چنین صلاحی باشد !

آیا قدرت بهتر کشتن است ؟ 

آیا قدرت در بهتر نابود کردن است ؟

‌تاحالا فکر کرده اید که فردایی نداشته باشید چرا که یک احمق می‌تواند یک دکمه را در دست داشته باشد ؟

من میخواهم با کمک شما این محتوا را به جامعه جهانی به تمامی زبان های دنیا به اشتراک بگذارم !

من میخواهم با کمک شما این محتوا را در تمامی رسانه های دنیا به اشتراک بگذارم !

من میخواهم با کمک شما دست تمام احمق ها را از داشتن چنین صلاح خطرناکی کوتاه کنم !

من با کمک شما می‌توانم !

اولین اقدام اشتراک گذاری و گذاشتن نظر در همین تاپیک است .

اولین قدم رای دادم به این سوال و گذاشتم بهترین پاسخ میباشد !

اولین قدم بارگذاری همین محتوا یه زبان دیگر کشور ها در همین تاپیک میباشد !

یک انجمن را دست کم نگیرید .

انجمن جاییست که می‌تواند تحولات اساسی را رقم بزند .

بدانید که کشور های سلطه طلب تنها ناراضی هایی هستند که ترس از وجود چنین سوالی و همراهی شما دارند .

چند گزینه اشتراک را مشاهده میکنید ، فیسبوک ، توییتر ، واتس آپ ، ایمیل و حتی پیامک که اگر این صفحه را برای حتی یک نفر به اشتراک بگذارید هدفی بزرگ از انجمن ملی ایران استارت خورده است .

نه خود را دست کم بگیرید و نه ایران را ما ایم که به دنبال صلح جهانی هستیم .

پیشرو : حم

Why the atomic bomb? | Why the atomic bomb

Several questions need to be answered and these answers will have a high output.

The National Association of Questions and Answers intends to consider the existence of weapons of mass destruction around the world as a crisis with the aim of collecting opinions and finally public approval of the approved response, and to remove the key to the death of innocent people from criminals and dictators. Slowly

Is not the existence of such a dangerous right in the hands of countries that considered themselves civilized a great crime in terms of human rights?

What law can confirm that the lives of millions can be destroyed with one click?

Why is the law decided by its owners to have such a dangerous right?

Why can a leader, a president, a king and anyone else decide to shoot or activate such a power?

How can we have a living world with these ignorant leaders who claim human rights and make not one atomic bomb but thousands of human bombs and compete in its development?

Why does a country that has exercised such a right over innocent human beings in Japan consider itself subject to human rights law?

What is the purpose of producing this weapon when its use is a violation of human rights and the person who can use it must be an ignorant and stupid human being? 

What should we expect when the key to blast across the planet has become a simple game?

Which country is seeking world peace? A country that seeks world peace cannot have such a right!

A country that considers itself in the process of respecting human rights should not have such authority!

Is power better to kill? 

Is power in better destruction?

اید Ever thought you would have no tomorrow because a fool can hold a button?

With your help, I want to share this content to the world community in all languages ​​of the world!

With your help, I want to share this content in all media of the world!

With your help, I want to cut off the hands of all fools from having such a dangerous weapon!

I can with your help!

The first step is to share and leave a comment on this topic.

The first step I voted for this question and left is the best answer!

The first step is to upload the same content in a language of other countries in the same topic!

Do not underestimate a community.

The association is a place where it can make fundamental changes.

Know that the hegemonic countries are the only dissidents who are afraid of having such a question and accompanying you.

You will see several subscription options, Facebook, Twitter, WhatsApp, email and even SMS, which if you share this page for even one person, is a great goal of the National Association of Iran.

Do not underestimate yourself and we are not Iran, we are looking for world peace.

Warum die Atombombe? | Warum die Atombombe

Es müssen mehrere Fragen beantwortet werden, und diese Antworten haben einen hohen Output.

Die National Association of Questions and Answers beabsichtigt, die Existenz von Massenvernichtungswaffen auf der ganzen Welt als Krise zu betrachten, mit dem Ziel, Meinungen und letztendlich die Zustimmung der Öffentlichkeit zu der genehmigten Reaktion zu sammeln und den Schlüssel zum Tod unschuldiger Menschen zu entfernen von Kriminellen und Diktatoren. Langsam

Ist die Existenz eines solch gefährlichen Rechts in den Händen von Ländern, die sich für zivilisiert hielten, nicht ein großes Menschenrechtsverbrechen?

Welches Gesetz kann bestätigen, dass das Leben von Millionen mit einem Klick zerstört werden kann?

Warum wird das Gesetz von seinen Eigentümern so entschieden, dass es ein so gefährliches Recht hat?

Warum kann ein Anführer, ein Präsident, ein König und sonst jemand entscheiden, eine solche Macht zu erschießen oder zu aktivieren?

Wie können wir eine lebendige Welt mit diesen ignoranten Führern haben, die Menschenrechte beanspruchen und nicht eine Atombombe, sondern Tausende von menschlichen Bomben bauen und bei ihrer Entwicklung konkurrieren?

Warum sieht sich ein Land, das eine solche Waffe gegen unschuldige Menschen in Japan eingesetzt hat, den Menschenrechtsgesetzen unterworfen?

Was ist der Zweck der Herstellung dieser Waffe, wenn ihre Verwendung eine Verletzung der Menschenrechte darstellt und die Person, die sie verwenden kann, ein ignoranter und dummer Mensch sein muss? 

Was können wir erwarten, wenn der Schlüssel, um über den Planeten zu sprengen, zu einem einfachen Spiel geworden ist?

Welches Land strebt nach Weltfrieden? Ein Land, das nach Weltfrieden strebt, kann ein solches Recht nicht haben!

Ein Land, das sich im Prozess der Achtung der Menschenrechte sieht, sollte keine solche Autorität haben!

Ist Macht besser zu töten? 

Ist Macht in besserer Zerstörung?

اید Hast du jemals gedacht, du hättest kein Morgen, weil ein Dummkopf einen Knopf halten kann?

Mit Ihrer Hilfe möchte ich diese Inhalte in allen Sprachen der Welt mit der Weltgemeinschaft teilen!

Mit Ihrer Hilfe möchte ich diese Inhalte in allen Medien der Welt teilen!

Mit Ihrer Hilfe möchte ich allen Dummköpfen die Hände vom Besitz einer so gefährlichen Waffe abschneiden!

Ich kann mit deiner Hilfe!

Der erste Schritt besteht darin, dieses Thema zu teilen und zu kommentieren.

Der erste Schritt, den ich für diese Frage gestimmt und verlassen habe, ist die beste Antwort!

Der erste Schritt besteht darin, denselben Inhalt in einer Sprache anderer Länder zum selben Thema hochzuladen!

Unterschätzen Sie eine Gemeinschaft nicht.

Der Verein ist ein Ort, an dem er grundlegende Veränderungen bewirken kann.

Wisse, dass die hegemonialen Länder die einzigen Dissidenten sind, die Angst davor haben, eine solche Frage zu stellen und dich zu begleiten.

Sie werden mehrere Abonnementoptionen sehen, Facebook, Twitter, WhatsApp, E-Mail und sogar SMS, was ein großes Ziel der National Association of Iran ist, wenn Sie diese Seite auch nur für eine Person teilen.

Unterschätzen Sie sich nicht und wir sind nicht der Iran, wir suchen den Weltfrieden.

Почему атомная бомба? | Почему атомная бомба

 

Необходимо ответить на несколько вопросов , и эти ответы будут иметь высокий результат.

Национальная ассоциация вопросов и ответов намерена рассматривать существование оружия массового уничтожения во всем мире как кризис с целью сбора мнений и в конечном итоге одобрения общественностью одобренного ответа, а также изъять ключ к гибели невинных людей от преступников и диктаторов.

Не является ли существование столь опасного права в руках стран, считавших себя цивилизованными, большим преступлением с точки зрения прав человека?

Какой закон может подтвердить, что жизни миллионов можно разрушить одним щелчком мыши?

Почему закон решил, что его владельцы имеют такое опасное право?

Почему лидер, президент, король и кто-либо другой может решить стрелять или активировать такую ​​силу?

Как мы можем иметь живой мир с этими невежественными лидерами, которые заявляют о правах человека и делают не одну атомную бомбу, а тысячи живых бомб и соревнуются в ее разработке?

Почему страна, которая применила такое оружие против невинных людей в Японии, считает себя подпадающей под действие законов о правах человека?

Какова цель производства этого оружия, когда его использование является нарушением прав человека, а человек, который может его использовать, должен быть невежественным и глупым человеком? 

Чего нам ожидать, когда ключом к взрыву по всей планете стала простая игра?

Какая страна стремится к миру во всем мире? Страна, стремящаяся к миру во всем мире, не может иметь такого права!

Страна, считающая себя в процессе соблюдения прав человека, не должна иметь такой власти!

Сила лучше убивает? 

Сила в лучшем разрушении?

اید Вы когда-нибудь думали, что у вас не будет завтра, потому что дурак может держать кнопку?

С вашей помощью я хочу поделиться этим контентом с мировым сообществом на всех языках мира!

С вашей помощью я хочу поделиться этим контентом во всех СМИ мира!

С твоей помощью я хочу отрезать руки всем дуракам от обладания таким опасным оружием!

Я могу с вашей помощью!

Первый шаг — поделиться и прокомментировать эту тему.

Первый шаг Я проголосовал за этот вопрос и оставил лучший ответ!

Первый шаг — загрузить такой же контент на языке других стран в той же теме!

Не стоит недооценивать сообщество.

Ассоциация – это место, где она может произвести фундаментальные изменения.

Знайте, что страны-гегемоны — единственные диссиденты, которые боятся задать такой вопрос и сопровождать вас.

Вы увидите несколько вариантов подписки, Facebook, Twitter, WhatsApp, электронную почту и даже SMS, что, если вы поделитесь этой страницей даже с одним человеком, является великой целью Национальной ассоциации Ирана.

Не стоит недооценивать себя, и мы не Иран, мы ищем мира во всем мире.

حسین قدیری تغییر وضعیت برای انتشار مارس 2, 2022
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
  • فعال
  • بازدیدها975 times
  • پاسخ ها0 پاسخ ها
ورود به متاورس | متاورس ایرانی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

منقضی شدن سم بتانال 1 پاسخ | 0 آرا
ایا ایدز گزفتم؟ 0 پاسخ ها | 0 آرا
انتخاب ورزش رزمی 0 پاسخ ها | 1 رای
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نماد اعتماد الکترونیک اسناد و املاک کشور مرکز آموزش ویدیویی انجمن حم فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا املاک و مستغلات