فرایند برنامه ریزی آموزشی کارکنان اساسا با تعیین چه مواردی آغاز میشود ؟

4

شرح فرایند برنامه ریزی آموزشی کارکنان اساسا با تعیین چه مواردی آغاز میشود ؟

مصطفی قدیری سوال پاسخ داده شده جولای 14, 2020
گذاشتن نظر
0

سلام دوست عزیز در پاسخ به سوال شما امیدوارم مطالبی که ارایه می گردد برای شما مفید واقع شود .

آموزش
مقدمه
افزایش کارایی سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی در گرو آموزش آنها
می باشد.
یادگیری :
یادگیری یک تغییر دایمی در رفتار و یا الگوي رفتاري است که از تجربه ممتد ناشی می گردد .

1 – تئوری هاي یادگیری:

مهمترین تئوری هاي یادگیري عبارتند از نظریه محرك و پاسخ ، مکتب گشتالت ، تئوري یادگیري و آسان سازي می باشد .
2 -اصول یادگیری :
عبارتند از :
1 .راهنمایی
2 .استاندارد هاي عملکرد و آگاهی از نتایج آن
3 .پاداش و پیگیری
4 .انگیزش
5 .انتقال
راهنمایی
راهنمایی ، نیاز به یادگیری از راه آزمایش و خطا را تقلیل می دهد
و کار آموزان را از سردر گمی نجات می دهد.
استاندارد هاي عملکرد و آگاهی از نتایج کار
انسان ها زمانی خوب یاد می گیرند که از نتایج یادگیری خود
و هدف آن مطلع بوده و با استاندارد هاي کاري ،آشنا باشند.
پاداش و پیگیری
اگر آموزش همراه با پیگیری به وسیله مربیان آموزشی و در نظر گرفتن پاداش براي شرکت کنندگان در قبال مطالب
آموخته شده باشد موثر تراست.

انگیزش:
مشارکت دادن شرکت کنندگان در دوره هاي آموزشی، در برنامه ریزي ، اجرا و ارزشیابی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در
آنان می شود.
انتقال
عبارت است از انتقال دانش،مهارت و رفتارهاي ایجاد شده در شرکت کنندگان به محیط کاري.
فرایند آموزش:
1- تعیین نیازهاي آموزشی
2- اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی
3- محتواي دوره ها
4- اصول و مبانی یادگیری (منحنی یادگیری)
5- اجرا و ارزشیابی
روش ها و فنون آموزش وتوسعه منابع انسانی:
این روش ها به دو بخش تقسیم می شوند:
1 – براي مشاغل کاربردي
2-براي مشاغل مدیریتی و سرپرستی
روش ها و فنون آموزشی مرتبط با مشاغل کاربردي:
آموزش هاي کاربردي شامل: آموزش حین کار،آموزش جواري ، آموزش استاد شاگردي و دوره هاي اختصاصی می
باشد.
آموزش حین کار
دراین روش به علت اینکه کارآموزان در محیط واقعی کار، تحت آموزش قرار می گیرند باعث ایجاد انگیزه هاي یاد
گیري در آنان می شود.
آموزش جواري
کارکنان با شرکت در مراکز آموزشی هم جوار سازمان می توانند در حین کار آموزش هاي لازم را کسب نمایند.
آموزش استاد شاگردي

تلفیقی از( آموزش حین کار و شرکت در کلاس هاي درسی در موضوعات خاص) می باشد.
دوره هاي اختصاصی
دوره هاي اختصاصی، ممکن است براي پاره اي از کارکنان به صورت انفرادي و در رابطه با انجام وظایف شغلی به کار
رود.
اصول یاد گیري در دوره هاي اختصاصی
1-اهداف مسائل آموزشی را مشخص می کند.
2-موضوع مورد آموزش را به اجزاي کوچک در می آورد.
3-کار آموز را در مراحل یادگیری مشارکت میدهد
4-براي آنان امکان خوداموزي فراهم میکند
5-به آنها بازخوردهاي سریع و صریح در مورد میزان یاد گیري می دهد
دانش سازمانی:
متداول ترین روش ها براي افزایش دانش سازمانی مدیران عبارتند از:
1 -د)چرخش در مشاغل • روش چند جانبه • چرخش در مشاغل
دراین روش که هدف آن،توسعه دید کارکنان نسبت به کل سازمان است ،کارآموز هرچند وقت یک بار در شغل
جدیدي قرار می گیرد.
2 -د)مدیریت چندجانبه
در این روش به هیئت مدیره کوچک که مرکب از مدیران رده دوم سازمان است،اختیارات هیئت مدیره اصلی براي
حل مسائل سازمانی به آن ها تفویض می شود
دانش عمومی
براي افزایش دانش عمومی مدیران از روش هایی نظیر دوره هاي ویژه،جلسات ویژه و مطالعات منتخب استفاده به
عمل می آید
دوره هاي ویژه
شرکت در دورهاي ویژه آموزشی،روشی است که در بسیاري از سازمان ها به منظور افزایش معلومات عمومی مدیران
به کار برده می شود.
جلسات ویژه
در این روش سازمان ها براي بررسی مسائل ویا افزایش دانش مدیران خود،جلسات ویژه اي را به مدت 1 الی 2 روز
به صورت کنفرانس تشکیل می دهند .
مطالب منتخب
دراین روش،سازمان ها به منظور افزایش معلومات مدیران،مطالب منتخبی را دراختیار آنها قرار داده و سپس از
نویسندگان آن مطالب می خواهند دریک سمینار یک روزه به سوالات مدیران جواب دهند
نیاز هاي ویژه انفرادي:
براي رفع نیازهاي ویژه و انفرادي مدیران از دو روش پروژه هاي ویژه و تکالیف گروهی استفاده به عمل می آید.
پروژه هاي ویژه
از این روش براي رفع نقاط ضعف مدیران و سرپرستان،در انجام وظایف و مسئولیت هاي شغلی استفاده می گردد.
تکالیف گروهی
در این روش مدیران واحد هاي ذیربط، با همدیگر گروهی را تشکیل می دهند و ضمن انجام وظایف و مسئولیت هاي
فردي خویش، روش کار در گروه را نیز تمرین می کنند.
نتیجه گیری :
منابع انسانی یک سازمان باید از ابعاد گوناگون شغلی، اجتماعی، اقتصادي و…مورد آموزش قرار گیرد تا نتایج مثبت
توسعه آشکار گردد.

مصطفی قدیری سوال پاسخ داده شده جولای 14, 2020
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
  • فعال
  • بازدیدها3958 times
  • پاسخ ها1 پاسخ
ورود به متاورس | متاورس ایرانی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

منقضی شدن سم بتانال 1 پاسخ | 0 آرا
ایا ایدز گزفتم؟ 0 پاسخ ها | 0 آرا
انتخاب ورزش رزمی 0 پاسخ ها | 1 رای
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نماد اعتماد الکترونیک اسناد و املاک کشور مرکز آموزش ویدیویی انجمن حم فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا املاک و مستغلات