طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه چه مدت است ؟

0

شرح طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه فرنگی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

گوجه: با اینکه کاشت این گیاه اغلب به صورت نشا میباشد ولی برای تهیه ی نشا وانتقال آن به محل کاشت از بذر استفاده میشود،. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺣﺪود53 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 52-3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﮕﺮاد روﺋﻴﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣـﺪت 6-9 روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد…‫اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎ، ﺑﺬور ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺬر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎي ﻓﺮاﻳﻨـﺪي، ﻣﻘـﺪار ﺑـﺬر ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺳـﻄﺢﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ وﻟـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺗﻨـﻚﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻫﻤﻴـت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﺷﺮاﻳﻂﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎزه ﺧـﻮري، رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﻴﻦﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻮه ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮمی رسد.در اﻳﻦ روش، ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺣﺎل روﻳﺶ ﺗﻨﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮي در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮدوﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻛﻞ، ﻣﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳر ‫روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺬوري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﺬر وﭘﺎﺷﺶ دﻗﻴﻖ ﺑﺬر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺬر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮآوري، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛـﺎري ﻣـﻲشود ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زودرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻓـﺼﻞ رﺷـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﺎورزان از روش ﻧﺸﺎﻛﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

images?q=tbn:ANd9GcRSPy DEl83rjMt5XExQjajagaNWlhMpmtDoIzx2ZgFSeVMxCUz - طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه چه مدت است ؟
خیار:رشد سریع نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی به دلیل عدم جابه جایی ریشه ها بدون هیچ گونه صدمه ای ادامه خوهد یافت.
به دلیل نشاء سالم مزرعه ای یکنواخت خواهیم داشت که مسلما دارای تولیدی بیشتر و عرضه ای بالاتر خواهیم بود
زمان متوسط جوانهزني بذر در شرايط ايده ال 3 تا 4 روز و طول دوره رشد تا ميوهدهي پس از نشاء در حدود 35 تا 50 روز است.
Cucumber Greenhouse titr - طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه چه مدت است ؟

پاسخ ویرایش شده
گذاشتن نظر
1

گوجه: با اینکه کاشت این گیاه اغلب به صورت نشا میباشد ولی برای تهیه ی نشا وانتقال آن به محل کاشت از بذر استفاده میشود،. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺬر 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺣﺪود53 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 52-3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻴﮕﺮاد روﺋﻴﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣـﺪت 6-9 روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد…‫اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﮋﻣﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎ، ﺑﺬور ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺬر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎي ﻓﺮاﻳﻨـﺪي، ﻣﻘـﺪار ﺑـﺬر ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺳـﻄﺢﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ وﻟـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺗﻨـﻚﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻫﻤﻴـت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﺷﺮاﻳﻂﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺎزه ﺧـﻮري، رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﻴﻦﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻮه ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻴﻮه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮمی رسد.در اﻳﻦ روش، ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺣﺎل روﻳﺶ ﺗﻨﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻮه ﻛﻤﺘﺮي در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮدوﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﻛﻞ، ﻣﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده و ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳر ‫روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺬوري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺴﺘﺮ ﺑـﺬر وﭘﺎﺷﺶ دﻗﻴﻖ ﺑﺬر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﻌﺪي ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺬر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮآوري، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛـﺎري ﻣـﻲشود ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زودرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻓـﺼﻞ رﺷـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪﻛﺸﺎورزان از روش ﻧﺸﺎﻛﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

خیار:رشد سریع نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی به دلیل عدم جابه جایی ریشه ها بدون هیچ گونه صدمه ای ادامه خوهد یافت.
به دلیل نشاء سالم مزرعه ای یکنواخت خواهیم داشت که مسلما دارای تولیدی بیشتر و عرضه ای بالاتر خواهیم بود
زمان متوسط جوانهزني بذر در شرايط ايده ال 3 تا 4 روز و طول دوره رشد تا ميوهدهي پس از نشاء در حدود 35 تا 50 روز است.
Cucumber Greenhouse titr - طول دوره رشد بعد از نشاء تا اولین عملکرد در خیار و گوجه چه مدت است ؟

پاسخ ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
discord metaverse آموزش رایگان متاورس
هر شب آموزش وویسی و پاسخ به سوالات شما discord metaverse آموزش رایگان متاورس
آموزش آپلند upland
آموزش آپلند upland
فروشگاه ملی | پرسش و پاسخ
فروشگاه ملی مرکز خرید و فروش محصولات ایرانی
آموزش ویدیویی رایگان | مرکز آموزش ویدیویی | پرسش و پاسخ
آموزش ویدیویی مرکز تخصصی آموزش های آنلاین
بنر معرفی در انجمن پرسش و پاسخ
تبلیغات در انجمن

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

Upx Upland 0 پاسخ ها | 0 آرا