فلسفه

shop irpsc - فلسفه
مرکز خرید و فروش محصولات ایرانی
video irpsc - فلسفه
مرکز تخصصی آموزش های آنلاین
add - فلسفه
معرفی در انجمن

فلسفه قسمتی از دانش بشر است که بسیاری از مسائل را به چالش کشیده و پرسش های بسیاری را پاسخ می دهد . علم و فلسفه تفاوت های بسیاری دارند اما تفاوت اصلی انها در تجربه و آزمایش است . پاسخ های فلسفی هیچ گاه با آزمون و خطا تایید یا رد نمیشوند و به نوعی همیشه نظریه باقی خواهند ماند . فلسفه عبارت است از تفکر عمیق و تامل های عقلانی درباره موضوعات بشری . تاپیک هایی چون انسان ها و خدا و جامعه و هستی و ذهن و .... فلسفه یعنی علم به وجود یک چیز ، یعنی تامل ، یعنی تحقیق و .... تحقیق در تاریخ فلسفه لازمه تحقیق در فلسفه است . وجود اندیشه نهفته در فلسفه است . البته که هیچگاه نمی توان گفت فلسفه به چه معناست . زیرا آزاد ترین قسمت از ما تفکر ما خواهد بود و هیچ یک از ما نمیتوانیم وسعت افکارمان را محدود کنیم یا سیر تکاملی آن را در دست بگیریم . به نقل از ارسطو فلسفه علم به احوال موجودات است از آن حیث که وجود دارند . به نقل از ابن سینا فلسفه آگاهی بر حقایق تمام اشیاء است به قدری که برای انسان ممکن است . فلسفه مقدس است و فراتر از بشر تلقی می شود . فلاسفه مسیحی و اسلامی آن را علمی الهی میدانند و شبیه شدن به خدا و سعادت ابدی را در آن میبینند . فلسفه شامل تمام علوم است اما به دوقسمت تقسیم می شود : فلسفه عملی و نظری . فلسفه نظری شامل طبیعیات و الهیات و ریاضیات است و فلسفه عملی شامل سیاست مدرن و اخلاق و تدبیر منزل . می توان گفت که فلسفه علم پیش فرض سایر علم هاست و هر دانشی بر فلسفه اتکا میکند . این علم که نقشی کلیدی و نهان در زندگی هر یک از ما دارد و اساس جهان بینی است . بخش عملی فلسفه مستقیما انسان را در امور شخصی و خانوادگی و حکومت داری راهنمایی می کند.  این بخش به ما یاد می دهد که در یک موقعیت خاص چه چیزی به صلاحمان است و چه چیزی نیست . روش هر علم متفاوت با دیگر علوم است اما روش علم فلسفه طرح پرسش ها و پاسخ های فردیست و نمیتوان بین فلسفه و دیگر علوم شباهتی پیدا کرد . نیاز روحی هر انسان دانستن و فهمیدن است و فلسفه میتواند پاسخی برای این نیازها یابد .